Burrowing Owl, REGUA.©Scott Guiver

 

Burrowing Owl, REGUA.©Scott Guiver

Burrowing Owl, REGUA.©Scott Guiver