Aerangis-seegeri-body

 

A view of Aerangis seegeri